کابل برق دو پین کما کیور شرکت D-NET به طول 1.5 متر

کابل برق دو پین کما کیور شرکت D-NET به طول 1.5 متر

کابل برق دو پین کما کیور شرکت D-NET به طول 1.5 متر